Calycanthus occidentalis – Western Spicebush – קליקנתוס מערבי


יום חדש עלה, ואנחנו חצינו (עוד בלילה הקודם) את הרי הסיירה נבאדה, ועברנו למורדות המערביים שלהם. התחלנו לעלות להרים, אבל בדרך ראינו את השיח הזה –

הוא פרח כל כך יפה, כל כך מיוחד: לא יכולנו לדלג עליו. עצרנו בצד והלכנו להתפעל מקרוב:  להמשיך לקרוא Calycanthus occidentalis – Western Spicebush – קליקנתוס מערבי